RL9805
RL9805

Báo động RL9805

BÁO TRỘM TỪ TÁCH CỬA ĐỘC LẬP

 – Từ cửa độc lập

 – Có 2 chế độ báo khách và báo trộm

 – Sử dụng pin cúc

110,000 85,000

Quantity